Skip to content

Mobin Zolfagharinia

تظاهرات لندن

  هم وطن گرامی   نهضت آزادیخواهی ملت غیورایران  برای سرنگونی جمهوری اسلامی، روز بروز قویتر و نزدیکتر می گردد، ما ایرانیان خارج از کشور با عقاید و ایده های گوناگون  به عنوان حامی و صدای مردم ایران، گرد هم… Read More »تظاهرات لندن